دسته: علمی پژوهشی

ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو (سرمقاله)

عنوان نشریه: سلامت کار ایران : تابستان ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۲ تا صفحه ۵ .

عنوان مقاله: ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو (سرمقاله)

نویسنده: صالح پور سوسن*

* مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری

چکیده:

قاره آسیا در فرایند توسعه به سمت صنعتی شدن، وقایع تلخ بسیاری همچون اپیدمی کشنده مسمومیت با جیوه در مسناماتاژاپن و مرگ هزاران نفر در بوپال هند بر اثر انفجار چهل تن متیل ایزوسیانات را تجربه نموده است. اما کشنده ترین اپیدمی شغلی یعنی مرگ و میر ناشی از مصرف آزبست، هنوز در راه است.

ادامه مطلب:

از طریق  SID.ir | ادامه مصرف آزبست در ایران و عواقب پیش رو (سرمقاله).

بیشتر

مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست

عنوان نشریه: سلامت کار ایران : تابستان ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۴۷ تا صفحه ۵۴ .

عنوان مقاله: مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست

نویسندگان: صالح پور سوسن*, آذین سیدعلی, چراغوندی علی, حیدری محمدمهدی, میرمحمدصادقی ساجده

* مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

مقدمه: ارتباط بین بیماری مزوتلیومای بدخیم پلور و مواجهه با آزبست در مطالعات متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما در خصوص نوع مواجهات در ایران و مشاغل پرخطر از نظر بروز مزوتلیوما اطلاعات کافی وجود ندارد. این مطالعه به بررسی مشاغل پرخطر برای مواجهه با آزبست می پردازد.

روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد- شاهد است. در این مطالعه ۶۴ مورد از افرادی که بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ با تشخیص مزوتلیومای بدخیم پلور در بیمارستان مسیح دانشوری بستری بوده اند به همراه ۵۸ نفر کنترل، توسط مصاحبه تلفنی مورد بررسی قرار گرفتند. در طی مصاحبه با استفاده از یک چک لیست، اطلاعاتی در مورد خصوصیات دموگرافیک افراد، تاریخچه مصرف سیگار، شرح حال دقیق شغلی افراد و افراد هم منزل، و نیز مواجهات شغلی و محیطی با آزبست اخذ شد.
یافته ها: فراوانی مشاغل دارای مواجهه با آزبست در گروه بیماران، به ترتیب شامل ساخت ورقه و لوله سیمان آزبستی ۱۱(۲/۱۷%)، عایق کاری ۶(۴/۹%)، ساختمان سازی۶(۴/۹%)، اشتغال در انبار آزبست ۳(۷/۴%)، حفاری چاه های نفت و گاز ۲(۱/۳%) و لنت سازی ۲(۱/۳%) بود و در گروه کنترل در ۸ (۷۹/۱۳%) مورد از افراد شاغل در صنعت ساختمان سازی، احتمال مواجهه با آزبست وجود داشت
. Odds Ratio برای مواجهه شغلی با آزبست معادل ۵۱/۵ محاسبه شد (۴۷/۱۳-۲۶/۲=CI) مجاورت منزل با صنایع تولید لوله و ورقه های سیمانی آزبستی، شایعترین منشا مواجهات محیطی بود که در۱۱( ۱۸/۱۷% ) مورد از مبتلایان به مزوتلیوما یافت شد (Pvalue< 0.001).
نتیجه گیری: در ۸۷/۴۶% از موارد مزوتلیوما، علت مواجهه با آزبست، اشتغال خود فرد یا افراد هم منزل در کارخانه های تولید لوله و ورقه های سیمانی آزبستی، سکونت در مجاورت این صنایع و یا مصرف محصولات این صنایع در محیط کار و منزل بود. با توجه به الگوی مصرف آزبست در ایران، پیشگیری از مزوتلیومای بدخیم پلور، امری دست یافتنی به نظر می رسد
.
کلید واژه: آزبست، مزوتلیوما بدخیم پلور، بیماری شغلی

از طریق  SID.ir | مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست.

بیشتر

منوکسید کربن بازدمی دانش آموزان تهران

عنوان نشریه: سلامت کار ایران : بهار ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۱ ; از صفحه ۶۱ تا صفحه ۶۶

عنوان مقاله: منوکسید کربن بازدمی دانش آموزان تهران

نویسندگان: صالح پور سوسن*, آذین سیدعلی, مسجدی محمدرضا, کاظم پور مهدی

* پژوهشکده سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران

چکیده:

هدف: مسمومیت با منوکسیدکربن علت عمده مرگ در اثر استنشاق گاز است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان منوکسیدکربن بازدمی دانش آموزان و تخمین میزان مواجهه آنان با گاز منوکسیدکربن در محیط منزل بود

روش بررسی:این مطالعه به صورت مقطعی در زمستان سال ۱۳۸۶ انجام گرفت و میزان منوکسیدکربن بازدمی ۱۸۴ دانش آموز مقطع راهنمایی منطقه ۳ شهرداری تهران توسط دستگاه آشکارساز منوکسیدکربن بازدمی اندازه گیری شد. اطلاعات در خصوص نوع وسیله گرمایشی مورد استفاده در منزل، مصرف سیگار توسط خود فرد و اطرافیان و تجربه علایم مسمومیت با منوکسیدکربن، توسط پرسشنامه ای جمع آوری شد.

یافته ها: تعداد کل دانش آموزان ۱۸۴ نفر شامل ۷۹(۹۳/۴۲%) پسر و ۱۰۵(۰۶/۵۷%) دختر بود. از این تعداد دانش آموزان ۱۵۰ نفر(۵۲/۸۱%) میزان منوکسیدکربن بازدمی ppm 6-0،۲۳ نفر(۵۰/۱۲%) منوکسیدکربن بازدمی ppm 10-7 و ۱۰ نفر(۴۳/۵%) منوکسیدکربن بازدمی در حد ppm 20-11 و ۱ نفر(۵۴/۰%) منوکسیدکربن بازدمی بالای ppm 20 داشتند. تفاوت در علایم بالینی ابراز شده در گروه های مختلف از نظر آماری معنی دار نبود. در مجموع ۳۱ نفر(۶۷/۱۸%) از دانش آموزان غیر سیگاری مورد مطالعه سطوح منوکسیدکربن بازدمی بیش از حد طبیعی ppm 3-1 داشتند.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نمایانگر مواجهه کودکان با منابع محیطی مولد منوکسیدکربن است. تعداد ۱۱ نفر از کل دانش آموزان (۹۷/۵%) میزان منوکسیدکربن بازدمی مساوی یا بالاتر از
ppm 11 یعنی در سطحی بیش از سطح مجاز ppm 9 داشتند. لازم است در خصوص منابع مواجهه با گاز منوکسیدکربن در محیط زندگی کودکان بررسی و دقت بیشتری صورت گرفته و با هوشیاری بیشتر بتوانیم از بروز موارد مسمومیت و احیانا مرگ و میر ناخواسته در کودکان بکاهیم.

کلید واژه: منوکسیدکربن بازدمی، وسائل گرمایشی، کودکان، دانش آموزان

 از طریق SID.ir | منوکسید کربن بازدمی دانش آموزان تهران.

بیشتر

مقایسه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه

عنوان نشریه: ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها : بهار ۱۳۹۳ , دوره ۲ , شماره ۱ (پیاپی ۵) ; از صفحه ۲۹۹ تا صفحه ۳۰۷ .

عنوان مقاله: مقایسه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه

نویسندگان: جعفری محمدجواد, حورفراست غزال*, صالح پور سوسن, خداکریم سهیلا, حیدرنژاد ناصح

*دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سابقه و هدف:استرس گرمایی یکی از اصلی ترین و شایع ترین مشکلات در محیط های کاری است. فشار گرمایی بیش از حد می تواند به نشانه های مختلف کلینیکی از جمله سردرد، تهوع و استفراغ بینجامد. هدف از این مطالعه مقایسه رابطه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با پارامترهای فیزیولوژیکی دمای تمپان و ضربان قلب در یک صنعت شیشه است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی
۷۲ نفر کارگر مرد در یک کارخانه شیشه انجام گرفت. پارامترهای جوی دمای خشک، دمای تر طبیعی و دمای گوی سان اندازه گیری و شاخص های استرس گرمایی برآورد شد. دمای تمپان و ضربان قلب نیز اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: همبستگی بین دمای تمپان و ضربان قلب با شاخص ها معنی دار بود (
p-value<0.05). میزان همبستگی بین شاخص دمای تر گویسان با ضربان قلب و دمای تمپان به ترتیب (۰٫۲۰۸) و (۰٫۲۱۴)، بین شاخص استرین فیزیولوژیکی با ضربان قلب و دمای تمپان (۰٫۴۲۳) و (۰٫۷۰۱) و بین شاخص استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان به ترتیب (۰٫۵۷۹) و (۰٫۰۶۸) می باشد.
نتیجه گیری: شاخص استرین فیزیولوژیکی نسبت به شاخص های دیگر همبستگی بیشتری با پارامترهای فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در این مطالعه دارد بنابراین شاخص استرین فیزیولوژیکی برای ارزیابی استرس گرمایی در بین کارگران به عنوان بهترین شاخص معرفی می شود.

کلید واژه: استرس، گرما، استرین، دما، فیزیولوژیک، شیشه

SID.ir |مقایسه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه.

بیشتر

بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز

عنوان نشریه: مجله دانشکده پزشکی : اردیبهشت ۱۳۹۳ , دوره ۷۲ , شماره ۲ ; از صفحه ۷۹ تا صفحه ۸۶ .

عنوان مقاله: بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز نویسندگان: پوریعقوب غلامرضا, مهرداد رامین, صالح پور سوسن, شهریاری مهران

 چکیده: زمینه و هدف: در ایران سرطان سومین عامل مرگ است. در حدود ۱۰-۵% تمام سرطان های انسان ناشی از مواجهه شغلی با عوامل مولد سرطان یا کارسینوژن ها باشد. مزوتلیوماهای بدخیم صفاق و پلور را پاتوگنومونیک مواجهه با رشته های آزبستوز می دانند. عواملی غیر از آزبستوز ممکن است سبب مزوتلیوم بدخیم شوند. جهت تعیین میزان رابطه علیتی مواجهه با آزبستوز و بروز مزوتلیوما در ایران به ویژه در موارد مواجهات شغلی نیاز به بررسی سابقه مواجهه با آزبستوز در بیماران مبتلا به مزوتلیوما وجود دارد

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی نخست داده های مربوط به بیماران مزوتلیومایی ثبت شده در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ در اداره سرطان وزارت بهداشت دریافت شد و اطلاعات سن، جنس، استان محل تولد و ارگان مبتلا از آن استخراج گردید. از کل ۲۷۲ نفر ثبت شده برای ۱۵۴ نفر شماره تلفن ثبت شده بود و در نهایت موفق به مصاحبه با ۶۰ خانواده شدیم. بر اساس پرسش نامه ای که طراحی نمودیم سوابق شغلی، محل سکونت و مصرف سیگار بیماران را اخذ نمودیم. آنالیز فراوانی متغیرها یک بار در ۲۷۲ بیمار ثبت شده اداره سرطان و یک بار در ۶۰ بیمار مصاحبه شده انجام گرفت و مقایسه گردید.
یافته ها: توزیع فراوانی سنی، جنسی، استان محل تولد و سکونت و عضو درگیر بیماران در داده های اداره سرطان و بیماران مصاحبه شده مشابه بود. در بیماران مصاحبه شده فراوانی بیماران سیگاری ۲۸% و مواجهه با آزبستوز ۶۳% بود. توزیع فراوانی شغلی بیماران مصاحبه شده به ترتیب، مشاغل ساختمانی ۲۰%، کارکنان شرکت نفت
%۱۳٫۳ و رانندگان %۶٫۷ بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما تاییدکننده رابطه مواجهه با آزبستوز و بروز مزوتلیوما در ایران مطابق با سایر پژوهش ها در کشورهای دیگر است. بنابراین لازم است مصرف آزبستوز در ایران مانند ۲۰ کشور دیگر دنیا ممنوع اعلام شود.

کلید واژه: آزبستوز، مزوتلیومای بدخیم، مواجهه شغلی، سرطان

  از طریق SID.ir | بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز.

بیشتر