دسته: علمی پژوهشی

مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست

عنوان نشریه: سلامت کار ایران : تابستان ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۴۷ تا صفحه ۵۴ . عنوان مقاله: مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور...

بیشتر

مقایسه همبستگی شاخص های استرس گرمایی دمای تر گویسان، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه

عنوان نشریه: ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها : بهار ۱۳۹۳ , دوره ۲ , شماره ۱ (پیاپی ۵) ; از صفحه ۲۹۹ تا صفحه ۳۰۷ . عنوان مقاله: مقایسه همبستگی شاخص های...

بیشتر