دسته: علمی پژوهشی

ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم در یک مجتمع صنعتی

عنوان نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تابستان ۱۳۸۷ , دوره ۶ , شماره ۲ (مسلسل ۲۲) ; از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۱۵

عنوان مقاله: ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم در یک مجتمع صنعتی

نویسندگان: صالح پور سوسن*, آذین سیدعلی, گلفام فرهاد, فرداد ندا

* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز دکتر مسیح دانشوری

چکیده:

سابقه و هدف: یون فلئوراید در بدن با کاتیونهای دو ظرفیتی خصوصا کلسیم و منیزیوم ترکیب شده و نمک های نامحلول فلئوراید را تشکیل می دهد و نیز با عملکرد سیستم های آنزیمی مختلف سلولی مداخله می نماید. مداخله آنزیمی باعث مهار تنفس سلولی و فعالیت غشایی گشته و نهایتا منجر به آسیب سلولی و مرگ آن می گردد.
مواد و رو شها: این مطالعه از نوع مقطعی
(Cross sectional) بوده و بررسی روی ۷۴ نفر از شاغلین مواجهه یافته باHF  در یکی از صنایع کشور که در طی مدت شش ماه به علت مواجهه با این ماده در مرکز درمانی آن صنعت تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند انجام پذیرفته است. اقدامات درمانی در محل مواجهه و سپس در مرکز درمانی شامل شستشو با آب و استفاده از ژل گلوکونات کلسیم ۲٫۵% و یا محلول بنزالکونیوم کلراید بوده است. داده ها با استفاده از پرسش نامه خودایفا و پرسش نامه تکمیل شده توسط پزشک معالج جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.
یافته ها: میانگین سنی افراد دچار سوختگی
۲۸٫۷۵ سال (انحراف معیار ۶٫۷) بود و هر ۷۴ نفر مذکر بودند. پیش از رسیدن به درمانگاه در ۵۶ مورد ۷۵٫۷)%( شستشو با آب انجام پذیرفته بود و ۲۴ مورد ۳۲٫۴)%( از ژل گلوکونات کلسیم استفاده کرده بودند. در محل درمانگاه، برای ۴۶ نفر ۶۲٫۱۶)%( شستشو با آب و برای ۷۰ نفر ۹۴٫۵۹)%( استفاده از ژل گلوکونات کلسیم صورت گرفته بود. بیش از ۸۰% سوختگی ها از نوع درجه یک بوده و در پیگیری های بعدی عوارض قابل توجهی مشاهده نشد.
نتیجهگیری: این مطالعه نشان می دهد که شستشوی سریع و به موقع حتی پیش از رسیدن به درمانگاه و شروع زود هنگام درمان با گلوکونات کلسیم قبل و بلافاصله پیش از رسیدن به درمانگاه تا چه حد می تواند از گسترش عوارض حوادث مرتبط با سوختگی با HF بکاهد.

از طریق

SID.ir | ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم دریک مجتمع صنعتی

بیشتر

تاثیر تهویه بر تراکم آلاینده های بیولوژیک هوا در یک اتاق بیمار مسلول

عنوان نشریه: طب کار : تابستان ۱۳۹۳ , دوره ۶ , شماره ۲ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۲

عنوان مقاله: تاثیر تهویه بر تراکم آلاینده های بیولوژیک هوا در یک اتاق بیمار مسلول

نویسندگان: جعفری محمدجواد*, حاج غلامی محمدرضا, صالح پور سوسن, امیری زهره, طبرسی پیام

* گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

مقدمه: تهویه در کاهش میزان پاتوژن های هوابرد در اتاق های ایزوله به ویژه اتاق هایی که بیماران مسلول در آن بستری هستند، نقش قابل توجهی دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر تهویه بر میزان تراکم بیوآئروسول های هوابرد در یک اتاق بیمار مسلول می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی به یک اتاق تک تخته بیمارستانی که در آن یک بیمار مبتلا به سل بستری بود ۵ حالت تهویه که هر یک دارای ۳ ظرفیت تهویه مختلف بود اعمال گردید. در ضمن در هر حالت تهویه، تخت بیمار در ۲ وضعیت مختلف و مجسمه یک نفر پرستار در کنار تخت قرار داده شد. در هر یک از این حالات، از بیوآئروسل های موجود در هوای اتاق نمونه برداری محیطی به عمل آمد. بدین منظور برای هر حالت، ۳ نمونه محیطی از هوای اتاق گرفته شد. نمونه برداری محیطی توسط دستگاه باکتری سمپلر و محیط کشت آگار خونی انجام و در آزمایشگاه پاتولوژی شمارش گردید.
یافته ها: میزان تراکم بیوآئروسول های کل در هوای اتاق بیمار با اعمال حالت های مختلف تهویه به طور معنی داری (P<0.001) تغییر کرد. حتی با اعمال کمترین ظرفیت تهویه در بدترین شرایط هوادهی و هواکشی نیز میزان تراکم بیوآئروسول های موجود در هوای اتاق نسبت به حالتی که در اتاق از سیستم تهویه استفاده نمی شد به طور معنی داری (P<0.001) کاهش یافت. در بهترین حالت با ورود هوای تمیز از طریق یک دریچه گرد سقفی و خروج آن از طریق یک مکنده خطی نصب شده بر روی دیوار (با ۱۲ بار تعویض هوا در ساعت) میانگین تراکم بیوآئروسول های کل به ۲۵ کلنی در هر متر مکعب کاهش یافت. در موثرترین حالت تهویه در صورت ثابت بودن نوع و ظرفیت تهویه اتاق، چیدمان تخت باعث کاهش ۱۷٫۷۵% در میزان تراکم آلاینده های نمونه برداری شده از هوای کل شد.

نتیجه گیری: نصب سیستم تهویه مناسب تعیین شده در cialis generique این مطالعه برای اتاق های ایزوله توصیه می شود.

 

از طریق:

SID.ir | تاثیر تهویه بر تراکم آلاینده های بیولوژیک هوا در یک اتاق بیمار مسلول

بیشتر

سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

نویسند‌گان:

 سوسن صالح پور – جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران

 ندا فرداد  – شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایران

 سیدعلی آذین  – پژوهشکده علوم بهداشتی

فرهاد گلفام – شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایران

خلاصه مقاله:

اسید هیدروفلوریک (HF) به طور وسیع در صنایع مختلف از جمله در تاسیسات فراوری اورانیوم مورد استفاده قرا رمی گیرد. مواجهه و سوختگی با HF یک مشکل تشخیصی و درمانی برای فرد مواجهه یافته و یا عدم آگاهی کافی پزشک از نوع مواجهه و درمان مناسب ایجاد می کند که ی توجهی به آن می تواند موجب عوارض جبران ناپذیری گردد. در این مطالعه که یک بررسی دوره ای بوده و ۷۴ نفر از شاغلین شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم اصفهان که طی مدت شش ماه به علت مواجهه با HF در مرکز درمانی سایت تحت مراقبت قرار گرفتند. انجام پذیرفته است . اقدامات درمانی در محل مواجهه و سپس در مرکز درمانی شامل شستشو با آب و استفاده از ژل گلوکونات کلسیم ۲/۵% و یا محلول بنزوالکونیوم کلراید بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ایفا و پرسشنامه تکمیل شده توسط پزشک معالج جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در خصوص کمیت و کیفیت آموزش های ارائه شده نیاز به توجه و تاکید بیشتری وجود دارد و البته این موضوع که بیش از ۸۰% سوختگی ها از نوع درجه یک بوده و در پیگیری های بعدی عوارض قابل توجهی مشاهده نشده است، نشان می دهد که اقدامات اولیه در محل وقوع سوختگی و نیز مرکز درمانی نسبتا قابل قبول بوده و استفاده از درمان اختصاصی به ویژه با ژل گلوکونات کلسیم فراهم شده می تواند موثر واقع شود.

از طریق سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

بیشتر

بررسی مشکلات موجود در مدیریت تعیین هویت ، تشخیص و اعلام مرگ و روند تدفین در زلزله بم از دیدگاه مسئولین : یک مطالعه کیفی

بررسی مشکلات موجود در مدیریت تعیین هویت ، تشخیص و اعلام مرگ و روند تدفین در زلزله بم از دیدگاه مسئولین : یک مطالعه کیفی

نویسند‌گان:

سیدعلی آذین – پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ، کتایون جهانگیری – پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی،  سوسن صالح پور – پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

خلاصه مقاله:

بلایای بزرگی که در دنیا روی می دهند علیرغم تفاوت در منشأ و ماهیتشان در یک امر مشترکند؛ » تعداد بـسیار زیـاد کشته شدگان .« وقوع مورتالیتی نتیجه قابل پیش بینی رخداد بلایای طبیعی همچون سیل، زمین لرزه، طوفان، آتش سـوزی، و بلایای انسان ساختی چون آتش سوزی، سوانح هوایی، جنگ و حملات تروریستی خواهد بود . تجارب وقوع بلایا و حـوادث غیـر مترقبه در سراسر جهان نشان داده است که در هنگام مواجهه با هر بلا، مشکلات عدیده ای در خصوص مدیریت اجـساد وجـود دارد . این مشکلات از جمع آوری اجساد از صحنه ی حادثه آغاز شده و مراحل مختلف تعیین هویت، تدفین اجساد و انتقال آنها را نیز در بر می گیرد . این امر به ویژه در شرایطی بیشتر نمود می یابد که تعداد افراد کشته شده بـیش از ظرفیـت پاسـخگویی مقامات و سازمان های مسئول محلی باشد . در پی رخداد یک بلا، لازم است تا فعال یت های مسئولین و مقامات در سطوح ملی، استانی و شهرستان بر روی سه گروه از فعالیت های اساسی تمرکز یابد : -۱ نجات جان انسانها و درمان بازماندگان و مـصدومین -۲ ارائه خدمات اساسی به جمعیت آسیب دیده و نظارت بر حسن اجرا و تـداوم آن -۳ تـلاش بـرای بازگـشت بـه وضـع اولیـه مدیریت اجساد در گروه سوم این فعالیت ها یعنی » بازگشت به وضع اولیه « طبقه بندی مـی شـود . بررسـی رویـدادها و سـوانح گذشته نشان داده است که پس از رخداد بلا به خصوص بلایایی همچون زمین لرزه که جمع کثیری را به ورطه ی نابودی مـی کشد، به دلیل وسعت و ماهیت حادثه بین سازمانها ی مسئول در خصوص اقداماتی که بایـد انجـام گیـرد و چگـونگی انجـام آن اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است . ابهام در چگونگی مدیریت این موضوع، همراه با پیش زمینه هـای نادرسـت ذهنـی و استدلال های غلط سبب انجام اقدامات ناصحیح و طبیعتا زیانبار در مدیریت اجساد می شوند . این پژوهش بـا هـدف شناسـایی مشکلات مربوط به مدیریت تشخیص و تعیین هویت ، اعلام مرگ و روند تدفین در زلزله بم از دیـدگاه مـسئولین انجـام شـده است . مواد و روش ها : این مطالعه به صورت کیفی و در مراحل زیر انجام پذیرفت : -۱ مرحله جمع آوری داده ها از طریق انجـام مصاحبه عمیق -۲ تحلیل داده ها بر حسب ساختار معنایی -۳ تعیین متغیرهای محوری -۴ ارائه مشکلات موجـود در مجمـوع ۱۳ مصاحبه عمیق با مسئولینی که از طرف سازمان های مختلف عهده دار وظایفی در جریان زلزله بم بودند، انجام شد . بحث و نتیجه گیری : یافته های حاصل از پژوهش فهرستی از مشکلاتی ک ه مسئولین اجرایی با آن دست به گریبان بودند به دسـت داد از آن جمله : • عدم وجود سامانه ای که بتواند مرگ را تایید نماید • نبود افراد متخصص برای تایید مرگ • وجود اعتراضاتی به ایجاد گورهای دسته جمعی از نظر ملاحظات شرعی • وجود احتمال جابجایی موادمخدر از طریق اجسا د بـا توجـه بـه منطقـه جغرافیایی • مشکل وجود اجساد بسیار متلاشی که حتی با وجود عکسبرداری متعاقبا قابـل شناسـایی نبودنـد • تـاثیر منفـی گورهای دسته جمعی بر سلامت روانی بازماندگان • عدم وجود سیستم های شناسایی پزشکی قـانونی بـرای تـشخیص هویـت ( مثلا استفاده از • ) DNA عدم پیش بینی دستورالعملی برای زمان بندی عملیات دفن و سرعت آن بر حسب موقعیت، ابعـاد و فصل حادثه • عدم امکان سرشماری صحیح از تلفات با توجه به عدم وجود ساختاری متمرکز برای عملیـات تـشخیص مـرگ ، شناسایی و تدفین • غیرقابل شناسایی بودن تصویر گرفته شده از برخی اجساد بواس طه فاصله زمانی ایجـاد شـده بـین فـوت و عکسبرداری • امتناع برخی خانواده ها از پذیرش مرگ وابستگان و اصرار بر اعزام او به عنوان مجـروح حتـی در فرودگـاه بـم • وجود مشکل قانونی برای خروج جنازه ها از منطقه ( به ویژه افاغنه و اهالی سایر شهرستان هـا ) و مـشخص نبـودن متـولی آن و نحوه ارائه مجوز

از طریق بررسی مشکلات موجود در مدیریت تعیین هویت ، تشخیص و اعلام مرگ و روند تدفین در زلزله بم از دیدگاه مسئولین : یک مطالعه کیفی.

بیشتر

بررسی توصیفی مشاغل بزرگسالان مبتلا به آسم – فصلنامه طب کار

بررسی توصیفی مشاغل بزرگسالان مبتلا به آسم

نویسندگان: دکتر خسرو صادق نیت حقیقی، دکتر ‌ امید امینیان، دکتر آرزو نجفی، دکتر سوسن صالح پور، دکتر علیرضا اسلامی‌نژاد ، دکتر غلامرضا درخشان دیلمی

متخصص طب‌کار، عضو مرکز تحقیقات بیماری‌های شغلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، najafeeaz@gmail.com

نوع مطالعه: پژوهشی

چکیده مقاله:
چکیده مقدمه: آسم بیماری شایع تنفسی است که به میزان قابل ملاحظه‌ای منجر به ناتوانی شغلی می‌گردد. اشتغال در برخی مشاغل نیز با بروز و تشدید علایم آسم همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی توصیفی مشاغل افراد مبتلابه آسم و تعیین فراوانی گروه‌های شغلی مختلف در مبتلایان به آسم است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی در مدت یک سال، ۳۳۹ بیمار بالای ۱۷ سال مبتلا به آسم از نظر شغلی مورد بررسی قرارگرفتند. شغل‌های ۱۷۹ فرد شاغل بر اساس طبقه‌بندی شغلی سیستم طبقه‌بندی استاندارد ارایه شده در سال ۱۹۹۱ برای مشاغل مختلف موسوم به Standard Occupational Classification 1991(SOC-91)، طبقه‌بندی و فراوانی هر طبقه شغلی محاسبه گردید. یافته‌ها: گروه مشاغل تجاری، حمل ونقل واپراتوری تجهیزات بیشترین فراوانی را در میان مبتلایان به آسم دارا بودند (۶۶ مورد، ۸۷/۳۶ درصد). در گروه شغلی مذکور، شایع‌ترین شغل مربوط به رانندگان تاکسی بود (۱۳ مورد،۲/۷%). در رتبه بعد گروه شغلی خدمات‌رسانی و فروشندگی با ۴۰ مورد (۳/۲۲درصد)، دارای بیشترین فراوانی بود. در این گروه شغلی مشاغلی مانند آرایشگری، نانوایی و سروکنندگان غذا قرار دارند. مشاغل مدیریتی و مشاغل بهداشتی نیز کمترین فراوانی در بیماران آسمی تحت مطالعه ما را دارا بودند. نتیجه‌گیری: مشاغل با مواجهات کم خطر تنفسی از جمله مشاغل تجاری، حمل و نقل و اپراتوری تجهیزات بیشترین فراوانی را در بیماران مبتلا به آسم دارا هستند و لازم است در مطالعات بعدی رابطه آسم و تشدید آن در مشاغل مذکور مورد بررسی قرارگیرد.

از طریق بررسی توصیفی مشاغل بزرگسالان مبتلا به آسم – فصلنامه طب کار.

بیشتر