برچسب: اسید هیدروفلئوریک

ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم در یک مجتمع صنعتی

عنوان نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تابستان ۱۳۸۷ , دوره ۶ , شماره ۲ (مسلسل ۲۲) ; از صفحه ۱۱۱ تا صفحه ۱۱۵

عنوان مقاله: ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم در یک مجتمع صنعتی

نویسندگان: صالح پور سوسن*, آذین سیدعلی, گلفام فرهاد, فرداد ندا

* ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز دکتر مسیح دانشوری

چکیده:

سابقه و هدف: یون فلئوراید در بدن با کاتیونهای دو ظرفیتی خصوصا کلسیم و منیزیوم ترکیب شده و نمک های نامحلول فلئوراید را تشکیل می دهد و نیز با عملکرد سیستم های آنزیمی مختلف سلولی مداخله می نماید. مداخله آنزیمی باعث مهار تنفس سلولی و فعالیت غشایی گشته و نهایتا منجر به آسیب سلولی و مرگ آن می گردد.
مواد و رو شها: این مطالعه از نوع مقطعی
(Cross sectional) بوده و بررسی روی ۷۴ نفر از شاغلین مواجهه یافته باHF  در یکی از صنایع کشور که در طی مدت شش ماه به علت مواجهه با این ماده در مرکز درمانی آن صنعت تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند انجام پذیرفته است. اقدامات درمانی در محل مواجهه و سپس در مرکز درمانی شامل شستشو با آب و استفاده از ژل گلوکونات کلسیم ۲٫۵% و یا محلول بنزالکونیوم کلراید بوده است. داده ها با استفاده از پرسش نامه خودایفا و پرسش نامه تکمیل شده توسط پزشک معالج جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.
یافته ها: میانگین سنی افراد دچار سوختگی
۲۸٫۷۵ سال (انحراف معیار ۶٫۷) بود و هر ۷۴ نفر مذکر بودند. پیش از رسیدن به درمانگاه در ۵۶ مورد ۷۵٫۷)%( شستشو با آب انجام پذیرفته بود و ۲۴ مورد ۳۲٫۴)%( از ژل گلوکونات کلسیم استفاده کرده بودند. در محل درمانگاه، برای ۴۶ نفر ۶۲٫۱۶)%( شستشو با آب و برای ۷۰ نفر ۹۴٫۵۹)%( استفاده از ژل گلوکونات کلسیم صورت گرفته بود. بیش از ۸۰% سوختگی ها از نوع درجه یک بوده و در پیگیری های بعدی عوارض قابل توجهی مشاهده نشد.
نتیجهگیری: این مطالعه نشان می دهد که شستشوی سریع و به موقع حتی پیش از رسیدن به درمانگاه و شروع زود هنگام درمان با گلوکونات کلسیم قبل و بلافاصله پیش از رسیدن به درمانگاه تا چه حد می تواند از گسترش عوارض حوادث مرتبط با سوختگی با HF بکاهد.

از طریق

SID.ir | ارزیابی نتایج درمان سوختگی با اسید فلئوریدریک با ژل گلوکونات کلسیم دریک مجتمع صنعتی

بیشتر

سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

نویسند‌گان:

 سوسن صالح پور – جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران

 ندا فرداد  – شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایران

 سیدعلی آذین  – پژوهشکده علوم بهداشتی

فرهاد گلفام – شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایران

خلاصه مقاله:

اسید هیدروفلوریک (HF) به طور وسیع در صنایع مختلف از جمله در تاسیسات فراوری اورانیوم مورد استفاده قرا رمی گیرد. مواجهه و سوختگی با HF یک مشکل تشخیصی و درمانی برای فرد مواجهه یافته و یا عدم آگاهی کافی پزشک از نوع مواجهه و درمان مناسب ایجاد می کند که ی توجهی به آن می تواند موجب عوارض جبران ناپذیری گردد. در این مطالعه که یک بررسی دوره ای بوده و ۷۴ نفر از شاغلین شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم اصفهان که طی مدت شش ماه به علت مواجهه با HF در مرکز درمانی سایت تحت مراقبت قرار گرفتند. انجام پذیرفته است . اقدامات درمانی در محل مواجهه و سپس در مرکز درمانی شامل شستشو با آب و استفاده از ژل گلوکونات کلسیم ۲/۵% و یا محلول بنزوالکونیوم کلراید بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ایفا و پرسشنامه تکمیل شده توسط پزشک معالج جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در خصوص کمیت و کیفیت آموزش های ارائه شده نیاز به توجه و تاکید بیشتری وجود دارد و البته این موضوع که بیش از ۸۰% سوختگی ها از نوع درجه یک بوده و در پیگیری های بعدی عوارض قابل توجهی مشاهده نشده است، نشان می دهد که اقدامات اولیه در محل وقوع سوختگی و نیز مرکز درمانی نسبتا قابل قبول بوده و استفاده از درمان اختصاصی به ویژه با ژل گلوکونات کلسیم فراهم شده می تواند موثر واقع شود.

از طریق سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فراوری اورانیوم در سایت اصفهان

بیشتر