عنوان نشریه: سلامت کار ایران : بهار ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۱ ; از صفحه ۶۱ تا صفحه ۶۶

عنوان مقاله: منوکسید کربن بازدمی دانش آموزان تهران

نویسندگان: صالح پور سوسن*, آذین سیدعلی, مسجدی محمدرضا, کاظم پور مهدی

* پژوهشکده سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران

چکیده:

هدف: مسمومیت با منوکسیدکربن علت عمده مرگ در اثر استنشاق گاز است. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان منوکسیدکربن بازدمی دانش آموزان و تخمین میزان مواجهه آنان با گاز منوکسیدکربن در محیط منزل بود

روش بررسی:این مطالعه به صورت مقطعی در زمستان سال ۱۳۸۶ انجام گرفت و میزان منوکسیدکربن بازدمی ۱۸۴ دانش آموز مقطع راهنمایی منطقه ۳ شهرداری تهران توسط دستگاه آشکارساز منوکسیدکربن بازدمی اندازه گیری شد. اطلاعات در خصوص نوع وسیله گرمایشی مورد استفاده در منزل، مصرف سیگار توسط خود فرد و اطرافیان و تجربه علایم مسمومیت با منوکسیدکربن، توسط پرسشنامه ای جمع آوری شد.

یافته ها: تعداد کل دانش آموزان ۱۸۴ نفر شامل ۷۹(۹۳/۴۲%) پسر و ۱۰۵(۰۶/۵۷%) دختر بود. از این تعداد دانش آموزان ۱۵۰ نفر(۵۲/۸۱%) میزان منوکسیدکربن بازدمی ppm 6-0،۲۳ نفر(۵۰/۱۲%) منوکسیدکربن بازدمی ppm 10-7 و ۱۰ نفر(۴۳/۵%) منوکسیدکربن بازدمی در حد ppm 20-11 و ۱ نفر(۵۴/۰%) منوکسیدکربن بازدمی بالای ppm 20 داشتند. تفاوت در علایم بالینی ابراز شده در گروه های مختلف از نظر آماری معنی دار نبود. در مجموع ۳۱ نفر(۶۷/۱۸%) از دانش آموزان غیر سیگاری مورد مطالعه سطوح منوکسیدکربن بازدمی بیش از حد طبیعی ppm 3-1 داشتند.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نمایانگر مواجهه کودکان با منابع محیطی مولد منوکسیدکربن است. تعداد ۱۱ نفر از کل دانش آموزان (۹۷/۵%) میزان منوکسیدکربن بازدمی مساوی یا بالاتر از
ppm 11 یعنی در سطحی بیش از سطح مجاز ppm 9 داشتند. لازم است در خصوص منابع مواجهه با گاز منوکسیدکربن در محیط زندگی کودکان بررسی و دقت بیشتری صورت گرفته و با هوشیاری بیشتر بتوانیم از بروز موارد مسمومیت و احیانا مرگ و میر ناخواسته در کودکان بکاهیم.

کلید واژه: منوکسیدکربن بازدمی، وسائل گرمایشی، کودکان، دانش آموزان

 از طریق SID.ir | منوکسید کربن بازدمی دانش آموزان تهران.

بیشتر