برچسب: مزوتلیوما بدخیم

مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست

عنوان نشریه: سلامت کار ایران : تابستان ۱۳۸۹ , دوره ۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۴۷ تا صفحه ۵۴ .

عنوان مقاله: مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست

نویسندگان: صالح پور سوسن*, آذین سیدعلی, چراغوندی علی, حیدری محمدمهدی, میرمحمدصادقی ساجده

* مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

مقدمه: ارتباط بین بیماری مزوتلیومای بدخیم پلور و مواجهه با آزبست در مطالعات متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما در خصوص نوع مواجهات در ایران و مشاغل پرخطر از نظر بروز مزوتلیوما اطلاعات کافی وجود ندارد. این مطالعه به بررسی مشاغل پرخطر برای مواجهه با آزبست می پردازد.

روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد- شاهد است. در این مطالعه ۶۴ مورد از افرادی که بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ با تشخیص مزوتلیومای بدخیم پلور در بیمارستان مسیح دانشوری بستری بوده اند به همراه ۵۸ نفر کنترل، توسط مصاحبه تلفنی مورد بررسی قرار گرفتند. در طی مصاحبه با استفاده از یک چک لیست، اطلاعاتی در مورد خصوصیات دموگرافیک افراد، تاریخچه مصرف سیگار، شرح حال دقیق شغلی افراد و افراد هم منزل، و نیز مواجهات شغلی و محیطی با آزبست اخذ شد.
یافته ها: فراوانی مشاغل دارای مواجهه با آزبست در گروه بیماران، به ترتیب شامل ساخت ورقه و لوله سیمان آزبستی ۱۱(۲/۱۷%)، عایق کاری ۶(۴/۹%)، ساختمان سازی۶(۴/۹%)، اشتغال در انبار آزبست ۳(۷/۴%)، حفاری چاه های نفت و گاز ۲(۱/۳%) و لنت سازی ۲(۱/۳%) بود و در گروه کنترل در ۸ (۷۹/۱۳%) مورد از افراد شاغل در صنعت ساختمان سازی، احتمال مواجهه با آزبست وجود داشت
. Odds Ratio برای مواجهه شغلی با آزبست معادل ۵۱/۵ محاسبه شد (۴۷/۱۳-۲۶/۲=CI) مجاورت منزل با صنایع تولید لوله و ورقه های سیمانی آزبستی، شایعترین منشا مواجهات محیطی بود که در۱۱( ۱۸/۱۷% ) مورد از مبتلایان به مزوتلیوما یافت شد (Pvalue< 0.001).
نتیجه گیری: در ۸۷/۴۶% از موارد مزوتلیوما، علت مواجهه با آزبست، اشتغال خود فرد یا افراد هم منزل در کارخانه های تولید لوله و ورقه های سیمانی آزبستی، سکونت در مجاورت این صنایع و یا مصرف محصولات این صنایع در محیط کار و منزل بود. با توجه به الگوی مصرف آزبست در ایران، پیشگیری از مزوتلیومای بدخیم پلور، امری دست یافتنی به نظر می رسد
.
کلید واژه: آزبست، مزوتلیوما بدخیم پلور، بیماری شغلی

از طریق  SID.ir | مولفه های شغلی و محیطی در موارد مزوتلیومای بدخیم پلور و تعیین نسبت شانس بروز مزوتلیوما در مواجهه با آزبست.

بیشتر

بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز

عنوان نشریه: مجله دانشکده پزشکی : اردیبهشت ۱۳۹۳ , دوره ۷۲ , شماره ۲ ; از صفحه ۷۹ تا صفحه ۸۶ .

عنوان مقاله: بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز نویسندگان: پوریعقوب غلامرضا, مهرداد رامین, صالح پور سوسن, شهریاری مهران

 چکیده: زمینه و هدف: در ایران سرطان سومین عامل مرگ است. در حدود ۱۰-۵% تمام سرطان های انسان ناشی از مواجهه شغلی با عوامل مولد سرطان یا کارسینوژن ها باشد. مزوتلیوماهای بدخیم صفاق و پلور را پاتوگنومونیک مواجهه با رشته های آزبستوز می دانند. عواملی غیر از آزبستوز ممکن است سبب مزوتلیوم بدخیم شوند. جهت تعیین میزان رابطه علیتی مواجهه با آزبستوز و بروز مزوتلیوما در ایران به ویژه در موارد مواجهات شغلی نیاز به بررسی سابقه مواجهه با آزبستوز در بیماران مبتلا به مزوتلیوما وجود دارد

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی نخست داده های مربوط به بیماران مزوتلیومایی ثبت شده در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ در اداره سرطان وزارت بهداشت دریافت شد و اطلاعات سن، جنس، استان محل تولد و ارگان مبتلا از آن استخراج گردید. از کل ۲۷۲ نفر ثبت شده برای ۱۵۴ نفر شماره تلفن ثبت شده بود و در نهایت موفق به مصاحبه با ۶۰ خانواده شدیم. بر اساس پرسش نامه ای که طراحی نمودیم سوابق شغلی، محل سکونت و مصرف سیگار بیماران را اخذ نمودیم. آنالیز فراوانی متغیرها یک بار در ۲۷۲ بیمار ثبت شده اداره سرطان و یک بار در ۶۰ بیمار مصاحبه شده انجام گرفت و مقایسه گردید.
یافته ها: توزیع فراوانی سنی، جنسی، استان محل تولد و سکونت و عضو درگیر بیماران در داده های اداره سرطان و بیماران مصاحبه شده مشابه بود. در بیماران مصاحبه شده فراوانی بیماران سیگاری ۲۸% و مواجهه با آزبستوز ۶۳% بود. توزیع فراوانی شغلی بیماران مصاحبه شده به ترتیب، مشاغل ساختمانی ۲۰%، کارکنان شرکت نفت
%۱۳٫۳ و رانندگان %۶٫۷ بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما تاییدکننده رابطه مواجهه با آزبستوز و بروز مزوتلیوما در ایران مطابق با سایر پژوهش ها در کشورهای دیگر است. بنابراین لازم است مصرف آزبستوز در ایران مانند ۲۰ کشور دیگر دنیا ممنوع اعلام شود.

کلید واژه: آزبستوز، مزوتلیومای بدخیم، مواجهه شغلی، سرطان

  از طریق SID.ir | بررسی ارتباط ابتلا به مزوتلیومای بدخیم و سابقه مواجهه با آزبستوز.

بیشتر